Filozofie školky

Filosofie školního vzdělávacího programu

 

Vzdělávání dětí se v naší mateřské škole váže jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním potřebám dětí v míře a kvalitě, jež každé dítě potřebuje. Zasahuje celou osobnost dítěte.

 

Pedagog je tím, kdo dítě pozitivně stimuluje v rozvoji, podněcuje jeho chuť k poznávání.

 

Škola vytváří vhodné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí.

Škola ve své práci prosazuje výchovu ke zdravému životnímu stylu.“
 

Zaměstnanci školy chápou podporu zdraví jako celek v oblastech biologického, psychologického, interpersonálního, sociálně kulturního a environmentálního rozvoje dětí.

Společně vytváří podmínky pro jejich naplňování v každodenních činnostech a situacích (atmosféra, vzájemné vztahy, příklad, spolupráce, komunikace ...).

 

Osobnost pedagoga je nejdůležitějším činitelem – vzdělání, úroveň pedagogických znalostí a schopností, osobnostní předpoklady. Je třeba cíleně vytvářet dobré pracovní i mezilidské vztahy mezi všemi zaměstnanci na základě vzájemné důvěry a respektu. Sociální klima třídy je přímým vzorcem kladného chování, partnerských vztahů, přirozeného vzoru, vzájemné ohleduplnosti a úcty.

 

Vyvážené uspořádání dne odráží konkrétní podmínky školy. Režim dne je flexibilní. Dbáme na uplatnění každého dítěte, ať již v uspokojování fyziologických potřeb, střídání aktivit, odpočinku. Stanoven je pouze pobyt venku a odpovídající interval mezi jídly.

Uspořádáním dne je respektován biorytmus dětí, je dáno co nejvíce příležitostí ke spontánnímu pohybu i hře, délce pobytu dětí venku, odpolednímu odpočinku. Jsou respektovány přirozené potřeby: seberealizace, uznání, sounáležitost, bezpečí, fyziologické potřeby. V rámci režimu dne je však zachována potřeba určité stálosti a řádu.

 

Materiální podmínky napomáhají komplexnímu rozvoji, proto se zaměřujeme na dostatečné a účelné vybavení školy i školní zahrady. Dispoziční řešení a materiální vybavení školy vytváří základní podmínky pro optimální rozvoj dětí. Hra, jako hlavní činnost ve vývoji dítěte je nezastupitelná. Upřednostňujeme hry spontánní, tvořivé, námětové, interakční i didaktické.

 

V  péči o zdravou výživu dětí škola napomáhá ke správným stravovacím návykům a rozvoji dětského organismu pestrou, vyváženou a plnohodnotnou stravou.

 

S vědomím, že rodinná výchova je základem, chceme i nadále vytvářet partnerský vztah mezi rodinou a školou, naplňovat tak jednotné působení na dítě, potřebné k jeho optimálnímu vývoji. Pravidlem je organizace společných akcí, komunikace s rodiči, možnosti rodičů účastnit se aktivně při činnostech ve třídách.

Nabídkou odborné literatury zprostředkováváme informace – nabízíme odbornou pomoc. Společnými akcemi s rodiči rozšiřujeme a upevňujeme zájem o dění ve škole (oslavy vánočních svátků, tvořivé dílny pro děti a rodiče, táborák u příležitosti zahájení školního roku a oslavy Dne dětí, divadelní představení, zahradní slavnosti s karnevalem a táborákem u příležitosti loučení se školáky aj.).

 

Přechod dětí z mateřské školy do základní školy by měl probíhat bez stresu a adaptačních potíží, naše škola proto iniciuje spolupráci se základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, spolupracuje s elementaristkou. Napomáhá k seznámení dětí s budoucím prostředím, organizuje společné programy, vzájemné návštěvy.

 

Jako součást komunity obce je mateřská škola závislá na místních podmínkách, proto se snažíme posilovat sounáležitost dětí s místem kde žijí, poznávat je, identifikovat se s ním. Spoluprací s místními sdruženími posiluje vědomí sounáležitosti k obci.

Prezentací práce školy, ať již v místním tisku či účastí na kulturním dění obce, zviditelňujeme prestiž školy, vcházíme do povědomí širší veřejnosti.

 

Dlouhodobé cíle rozvoje:

 

rozvíjet lidské hodnoty a zásady zdravého životního stylu;

vytvářet optimální podmínky pro získávání vědomostí, dovedností a návyků;

dlouhodobě rozvíjet tvůrčí prostředí školy;

rozvíjet spolupráci s rodiči.

 

Cíle předškolního vzdělávání:

 

* osvojovat si základní životní hodnoty a mezilidské vztahy;

* rozvíjet osobnost každého dítěte s ohledem na jeho schopnosti, potřeby, zájmy a nadání;

* podílet se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji dětí;

* rozvíjet základní pravidla chování;

* vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

 

Metody a formy práce:

 

° uplatňovat prožitkové učení, moderní metody a formy práce s dětmi;

° podporovat kooperativní učení hrou a činnostmi dětí;

° spontánní a sociální učení;

° uplatňovat aktivity spontánní, zařazovat aktivity řízené - dbát na provázanost a vyváženost;

° uplatňovat integrovaný přístup – nabízet dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech.