Zápis dětí do MŠ na školní rok  2024 - 2025

INFORMACE K ZÁPISU:

Zápis dětí do Mateřské školy, Brno, Nopova 15 pro školní rok 2024/2025

Dny otevřených dveří v MŠ:

24. 4. 2024 od 8.00 do 11.30 hod. a od 15.00 do 16.00 hod.

2. 5. 2024 od 8.00 do 11.30 hod. a od 15.00 do 16.00 hod.

INFORMACE K ZÁPISU:

1. Přihlášku vyplníte a vytisknete na adrese: on-line na https://zapisdoms.brno.cz do 15. 4. do 14. 5.2024.

Pokud nemáte možnost přihlášku vygenerovat, ředitelka MŠ vám přihlášku vytiskne na vyžádání, dne 22. 4. 2024 od 9. 00 do 16.00 hod.

2. Podání žádosti:

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby a to ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2024:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu 4.5.),
 4. osobní podání: 13. 5. a 14. 5. 2024 pouze s rezervací času v systému zapisdoms.brno.cz po vygenerování přihlášky
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K zápisu je nutné doložit tyto doklady:

 • Rodný list dítěte
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce - uznává se pouze matka
 • Doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře na žádosti o přijetí (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba).
 • Cizinci doklady o přechodném pobytu dítěte , azyl ad.

3. Od 23. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ na stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

4. K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí (zastavení řízení - zpětvzetí) budete vyzváni elektronickou poštou.

O mateřské škole :

 • Mateřská škola Nopova 15 nabízí klidné, podnětné a moderně vybavené prostředí, prostornou zahradu přizpůsobenou k hrám dětí a jejich všestrannému rozvoji;
 • O děti se stará kvalifikovaný personál, důraz klademe na harmonický a přirozený rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby a přání;
 • Pro děti i rodiče připravujeme řadu školních i mimoškolních aktivit - divadelní představení, výstavy, koncerty , oslavy ad;
 • Tradicí školky jsou pravidelné tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, táborák na zahradě školky nebo oslavy - Den dětí, dýňování, pálení čarodějnic; loučení s předškoláky, karneval
 • Spolupracujeme s MZŠ Kamenáčky, PPP, SPC ad.
 • Naše mateřská škola pracuje dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání , zaměřeného na " zdravý životní styl" .

Další informace najdete na www.skolkanopova.cz

Vyhláška o spádovosti